حکمت نوین

گلهای راهنمایی جلد دوم راه محبت و وحدت

تعالیم وحدت یک رشته تعالیم فلسفی نیست بلکه در عین آن که حکمت پاکیزه است راه عملی نیز نشان می‌دهد و بشر را به طرف نیکوکاری و هوش و عقل و بزرگی می‌راند. وقتی بر بشر مسلم شد که همه با هم یکی و به هم پیوسته‌اند از انجام کار ناروا می‌پرهیزند، نکویی پیش می‌گیرند و همان انگیزه‌ای که آنها را وادار به نیکویی با خود می‌کند او را تشویق به خوبی کردن با دیگران می‌نماید زیرا بر او مسلم شده که هر خوبی به دیگران کند به او نیز سود می‌رسد. وحدت به سوی بزرگی فرا می‌خواند زیرا کسی که از تعالیم آن پیروی کند رفتار پاکیزه و صحیح اختیار می‌نماید و محبوب خلق می‌شود و در امور مادی و معنوی مورد اعتماد می‌گردد. چه فر و شکوهی بهتر از این احترام متقابل وجود دارد؟ به سوی هوش و دانش رهبر است زیرا همیشه در هر حال مبلغ و مشوق دانش است و آن را نیروی گرداننده و دینامیسم عالم می‌داند.