دنیای نشاط

گلهای راهنمایی جلد دوم راه محبت و وحدت
ابرو درهم کشیدن و روی ترش کردن باعث شخصیت نیست بلکه خوش‌رویی و تواضع عظمت انسان را بیشتر می‌سازد.
به گل‌ها و سبزه‌ها نظر کنید و ببینید خداوند چقدر آنها را خندان و گشاده‌رو آفریده است.

خداوند دنیا را پر از نشاط و خنده و گشاده‌رویی آفریده است. به سبزه‌های درخشان و براق نگاه کنید که چطور می‌خندند و حتی از اشک باران که بر آنها می‌بارد خنده و نشاط و شادابی آنها فزونی می‌گیرد. به شکوفه‌های درخشندۀ زیبا بنگرید که چگونه با زبان حال فریاد نشاط و خنده و شادمانیشان بلند است و به گل‌های رنگارنگ که دهان خود را باز کرده و مثل انسانی که از ته دل می‌خندد و شکوفان و شاداب است توجه کنید. به دریای آرام و اقیانوس‌های بانشاط و رودخانه‌های زمزمه‌کننده که آواز مسرت حیات را می‌خوانند و مرغان خوش‌آوازی که از بامداد تا شامگاه فریادهای نشاط برمی‌آورند و در هوای آزاد نغمۀ زندگی را با لحن خوش سر می‌دهند و به هوای پاک لطیف لاجوردی که عمق بی‌پایان آن در صحنۀ آسمان سراسر روح و نشاط است نگاه کنید، به آفتاب خندان که بر هر جا بتابد شادی می‌آفریند بنگرید، به قدرت شکافتن دانه در زمین و غنچه بر روی گیاه نگاه کنید که همه دهان را به تبسم گشوده‌اند. آن وقت عبرت گیرید که این جهان سراسر پر از نغمه‌های نشاط است. این است آفرینش خداوندی.