نتیجه‌گیری غلط

گلهای راهنمایی جلد دوم راه محبت و وحدت

بدبختانه تحریک افراد به آشوب و انجام عمل خلاف نظم منحصر به مواردی که دیگران را اغوا کنند نیست بلکه گاهی خود شخص روی مقدمه‌چینی غلط فکری و افکار نابجا و تعصبات نادرست و منطق غلط که در فکر خود تهیه می‌بیند از این مقدمات نابجا نتیجه‌گیری می‌کند و غافل از آن است که عمل صحیح مولود مقدمات صحیح است و افکار غلطی که زاییدۀ تعصب می‌باشد نمی‌تواند نتیجۀ صحیح و درست ایجاد نماید.