جنگ و فساد

گلهای راهنمایی جلد دوم راه محبت و وحدت
یک دانه کوچک نباتی در حقیقت و بالقوه در حکم یک درخت تنومند بلکه در حکم یک جنگل است زیرا یک جنگل انبوه ممکن است از یک دانه کوچک به وجود آید.

مقصود ماهیت جنگ و آشوب است. چه کوچک باشد چه بزرگ. یک دانۀ کوچک سیب یا گلابی در حقیقت همان درخت بزرگ و پرشاخ و برگ و میوۀ آن است و تفاوت در حجم است که در اثر عامل زمان و استفاده از عوامل طبیعی رشد پیدا می‌کند. بلکه چون مسئلۀ وراثت و تولید نسل را در نظر گیریم یک دانۀ سیب همان بستان پر از درخت سیب است که منشأ آن همان دانۀ کوچک بوده است. پس تفاوتی در بزرگی و کوچکی مطرح نیست.