بلندهمتی

گلهای راهنمایی جلد دوم راه محبت و وحدت

دیگر این که بلندنظر و باهمت باش. مقام روح و شخصیت آدمی بس بزرگ است. این شاهین بلندپرواز را در خرابه‌ها اسیر کثافات و هوس‌ها مکن. قدر خود را بشناس و از پستی و دون‌همتی و افکار کوچک و آراء باطل و ناچیز بپرهیز. به قدر ظرفیت از مکانیسم مغزی خود استفاده کن. همیشه تمرین اندیشه‌های بزرگ و عظیم در مغز خویش جای ده تا سرفراز و عزیز باشی.