سخن حق

گلهای راهنمایی جلد دوم راه محبت و وحدت

ای فرزند، این سخن از من بپذیر و پندم را آویزۀ گوش ساز و آنی از اجرای آن غافل مشو زیرا هر چه بر سر انسان آید با توجه به تقدیر از غفلت است. همۀ اشتباهاتی که به دست انسان صورت می‌گیرد، همۀ اعمال زشت و نامطلوب در اثر غفلت به وجود می‌آید. غفلت مانند پرده‌ایست که جلو چشم یک راهرو را می‌گیرد. کسی که پرده در مقابل چشمش باشد پیش پای خود را نمی‌بیند و دچار مخاطره می‌شود.