راه محبت و وحدت

گلهای راهنمایی جلد دوم
فروزنده اختر به دام سروش که غافل مشو پند من دار گوش
محبت طلب کن فرازنده باش به عبرت نظر کن ز بد چشم پوش
به نوع بشر کن تو خدمت به صلح سخن کاید از جنگ بنشین خموش
حذر کن ز انواع آشوب و جنگ به مهر و نشاط خلایق بکوش
ره دانش و معرفت جلوه ده ز پند حکیمانه‌ام رخ مپوش
تعالیم وحدت بکن جستجو زجام محبت به عزت بنوش
که وحدت شود مرد را رهنمون به سوی نکوکاری و فر و هوش
گرانمایه گفتار چون زر ناب سعادت چو خواهی به جان برنیوش
ز گفتار حشمت جهان شاد شد دلیرانه گویم سخن پرخروش
که آواز حی گوشزد می‌نمود: «به اخلاص در راه وحدت بکوش»