تراوش قدرت

گلهای راهنمایی جلد دوم محبوب من

پس می‌گویم که آن محبوب کُل و یار عزیز عالمی من که محبوب جهان است داروی جسم و جان همگان نیز می‌باشد و پرتوش چنان متجلی است که در مقابل نور آن سخن از خورشید و ماه نتوانم گفتن، زیرا ماه و خورشید تراوش ناچیزی از قدرت اوست و میلیاردها میلیارد مخلوقات برتر از آن دارد. پس تشبیه این نور با این الفاظ بشری از ناچاری و به علت نداشتن دسترسی به تعبیر صحیح است.