گردش کرات

گلهای راهنمایی جلد دوم محبوب من
ذره ظاهراً ناچیز اتم به سرعت عجیب در گردش است. عکس بالا کوره عظیم مرکز اتمی هالام را نشان می‌دهد.

نمونه این عشق و سرگشتگی همانا گردش کرات به دور یکدیگر و گردش آنها در فضاست که با نظم معین صورت می‌پذیرد و یا گردش این ذرۀ ریز و ظاهراً ناچیز و دیده‌نشده به نام اتم است که با یک سرعت عجیب به دور هم می‌چرخند. همه چیز در این غوغا و عشق شریک است و حتی نور، که در پاکی و لطافت به از آن نمی‌بینیم در این گردش و چرخش با همۀ عالم همراه است و فوتون‌ها و ذرات نامرئی آن گردشی برق‌آسا دارند.