صورت عالم

گلهای راهنمایی جلد دوم عالم چگونه و چه شکلی است؟

منظور این است که به صورت دایره و مربع و اشکال مختلفه هندسی نیست و حتی به شکل هذلولی یا پارابولیک که علمای اخیر تصور کرده‌اند نمی‌باشد. زیرا همۀ این اشکال دارای حدود است. صفر هم نمی‌توانیم بگوییم زیرا معنی صفر پوچ است و محدود نوار هم نیست. زیرا نوار بالا و پایین و ابتدا و انتها دارد و محدود است و عالم نمی‌تواند از هیچ سوی محدود باشد. بنابراین خطی نیست که دارای ضخامتی باشد و هر ضخامتی داشته باشد حکم همان نوار را پیدا می‌کند. این یک خط هندسی است که بعد ندارد و از دو طرف هم نامحدود است. زمان و مکان را هم در آن راه نیست و از هر سوی تا الی غیر النهایه امتداد دارد.

یک خط بسیط است و همان است که هست و جز او نیست. این است تجلی ذات واحدی که اصل وحدت عالم است.