حق کجا است؟

گلهای راهنمایی جلد دوم عالم چگونه و چه شکلی است؟

پس نمی‌توان گفت اینجا یا آنجا حق است چون جدایی پیش می‌آید و اتصال و وحدت ایجاب می‌نماید که حق در مجموع عالم هست و وقتی با همۀ عالم باشد با هر یک از مخلوقات و مظاهر آن هم هست. منتها هر کسی به قدر خود و به قدر ظرفیت و گنجایش خویش سهمی از این مظهر و تجلی دارد و آدمی نیز از این نعمت برخوردار است و این همان معنی تعبیر قرآنی است که می‌فرماید: خداوند از رگ گردن به انسان نزدیکتر است: و نحن اقرب الیه من حبل الورید (سورۀ ق، 16). همان سخن است که روشن و واضح بیان می‌گردد و اسرار آن شکافته شد.