آیا برق و حرارت جداست؟

گلهای راهنمایی جلد دوم عالم چگونه و چه شکلی است؟

این که گفته شد تشبیه است و برق از اجسامی که به کار می‌اندازد ظاهراً جداست و حرارت از جسمی که گداخته می‌شود ظاهراً جدا می‌باشد ولی روح از اجسام عالم جدا نیست و همۀ اجسام نیز چون پرتوی از علم الهی هستند و علم هم از او جدا نیست، لذا هم روح و هم جسم که مجموعه‌ای زنده را تشکیل می‌دهند خود در حکم ذات است. زیبایی و لطفی که در مخلوقات دیده می‌شود خود نشان گویایی از آن یار است.

البته ذات را به طور کلی نمی‌توان دید. همان طور که یک گلبول ناچیز خون ما نمی‌تواند جسم ما را بنگرد و یا اصلاً اطلاعی از شکل و ترکیبات جسم ما داشته باشد و انتظار دارد اگر آدمی می‌بیند آن را به شکل خویش مشاهده کند. بشر هم که ناچیزتر از یک سلول نسبت به بدن زمین است مسلماً قدرت مشاهدۀ کل عالم را ندارد. اما هرچه می‌بیند جز نشانی از یار نیست.