به کجا چنگ بزنیم

گلهای راهنمایی جلد دوم حل مسئلۀ مشکل کثرت و وحدت

این جستجو و تکاپو او را بیچاره کرده نمی‌داند چه کند. در حالی که در میان حیرت دست و پا می‌زند، با یک دست به آنجا چنگ می‌اندازد و با دست دیگر دامان مدعی دیگری را می‌گیرد و با یک پا می‌خواهد خود را از سقوط در گرداب گمراهی برهاند و با پای دیگر محکم خود را نگاه می‌دارد که رشتۀ او با حقایق پاره نگردد. ای وای این بیچارۀ سرگردان که گناهی جز طلب معرفت و جستجوی حقایق ندارد در چه حالی دچار و به چه حیرتی گرفتار است.