در جستجوی حقیقت

گلهای راهنمایی جلد دوم حل مسئلۀ مشکل کثرت و وحدت
بسیار اتفاق می‌افتد که انسان در حالات مختلفه زندگی در معرض سقوط قرار می‌گیرد و نمی‌داند به کجا چنگ زند.

جوینده‌ای سرگردان در دریای حیرت غرق و به هر گیاهی متشبث می‌گردد و سر به این سوی و آن سوی می‌گرداند شاید حقیقت را در میان این همه سخنان متضاد که در طی ده‌ها قرن از متفکران بشریت ارائه شده ولی روح را سیراب نمی‌کند به دست آورد.

بیچاره و حیران از این سوی به آن سوی می‌شتابد. در پی گمشدۀ خود به هر کوی و برزن سری می‌زند و هر جا دری باز می‌بیند از روی الجاء و اجبار به آنجا پناه می‌برد شاید گمشدۀ خود را آنجا بیابد.