شر کدام است؟

گلهای راهنمایی جلد دوم عدم وجود خارجی ندارد

بنابراین نه شری وجود دارد و نه ظلمتی و کسانی که به هر نحوه و ترتیب خواه به صورت ثنویت و وجود اهریمن و شیطان و به هر ترتیب دیگری ظلمت دیده‌اند به خاطر پرده غفلت یعنی موانعی است که در مقابل دیدۀ بصیرت آنها کشیده شده و حاجب رؤیت حق و حقیقت است.

این کوشش که به عمل می‌آید در حکم دریدن پردۀ غفلت است که دیگر کسی موجود را که ذات و خمیره عالم است عدم تصور نکند و سازمان عالم وجود را آنچنان که هست دریابد و بداند که سراسر عالم چیزی جز وحدت نیست.