اصلیت موجودات

گلهای راهنمایی جلد دوم عدم وجود خارجی ندارد

پس بدانید که موجودات نه از عدم آمده‌اند و نه به عدم می‌روند بلکه حقیقت این است که خمیره و اصل موجودات که همین عناصر و اتم‌ها و غیره است از قدرت خداوند قادر متعال می‌باشد. همیشه بوده و تا ابد هم خواهد بود منتها به امر و مشیت الهی (همان امر که به کن فیکون تعبیر گردیده) تحولات می‌پذیرد و به صورت موجودات و اشیاء عالم درمی‌آید. زمانی عناصر و عوامل با ترکیبات معین و وضع خاص دست به هم می‌دهند و موجودی به نام کرۀ زمین یا مریخ یا زهره یا موجودی به نام انسان یا اسب یا نباتات و یا سنگ‌ها و آب‌ها و همه چیزهای دیگری که می‌بینیم و می‌فهمیم یا ندیده‌ایم و دانش ما بدان راه ندارد می‌سازند و بعد از انجام وظیفۀ معین و سیکل یا دورۀ معین به حالت تمامیت یا پیری می‌رسند و آن تجمع و اتصال و اجماعی که داشتند از بین می‌رود و از عناصر آنها برای ساخته شدن موجودات و اشیاء دیگر استفاده می‌گردد.