باید هدف را دید

گلهای راهنمایی جلد دوم دل چیست و خانه کیست فداکاری در راه دوست

آنها که به دنبال مادیات هستند و تمام همت و قدرت خود را صرف این راه می‌کنند، آنهایی که در افکار پیش‌داوری‌شده متحجر و منجمد شده‌اند و عقل وفکر و مغز خود را در یک محفظۀ بی‌منفذ مسدود کرده و نمی‌گذارند هوای فرح‌بخش عقل عالمی وارد آن شود، آنها که همت این را ندارند که وارد عالم دیگری غیر از عالم تصوری خود شوند، هرچند که آن عالم دیگر بهجت‌انگیز و فرح‌زا باشد هر چه می‌خواهند بگویند و هرچه می‌خواهند بکنند. جوابی جز اینها که گفته شد نمی‌گویم.