دست از عناد بردار

گلهای راهنمایی جلد دوم دل چیست و خانه کیست فداکاری در راه دوست

اما می‌گویم ای برادر دست از عناد بردار، حجاب‌هایی را که مانع دیدن حقیقت است پاره کن، چراغ علم و عقل را فرا راه خود بگیر و با این چراغ تاریکی‌ها را رفع کن و آن وقت در نور چراغ عقل و علم که تو هم از آن برخورداری تا فرصت باقی است و از دست نرفته و تا از نعمت عظیم حیات و مجال برخورداری بیا و اگر میل داری به این وحدت ملحق شو.