بیا تدبر کن و بسنج

گلهای راهنمایی جلد دوم دل چیست و خانه کیست فداکاری در راه دوست

اینک ای خوانندۀ گرامی و ای عزیز، اگر این سخنان در دل تو نیکو نشسته و آنها را پسندیده‌ای. اگر نوری از حقیقت از پرتو این کلمات در نظرت طالع گردیده، اگر راهی به سوی راستی‌ها و درستی‌ها از این مطالب استنباط کرده‌ای، بیا و سخنان نرم و روشن مرا بشنو. بیا برادر، بیا ای دوست گرامی، همه را دعوت می‌کنم، به همه خوش‌بینم، همه را برای بررسی این حقیقت می‌خوانم. اینجا صحبت از تهدید و ترساندن نیست. اینجا دیگر موضوع آتش و سوختن و عذاب ابدی نمی‌باشد. بلکه گلستانی است پر از گل‌های زیبا و ریاحین روح‌پرور با عطر فرح‌انگیز. این گلستان می‌دانید چیست؟ این باغ و بوستان دانش است.