وحدت ادیان

گلهای راهنمایی جلد دوم دل چیست و خانه کیست وحدت در همۀ ادیان

پس در معنی و مقصد اختلافی بین پیروان ادیان نیست اعم از این که مسلمان، یهود و عیسوی باشند. ممکن است ایراد کنند که این کار فقط برای اهل کتاب صادق است. اما حقیقت این است که این دعوت عمومی است. اهل کتاب آنهایی هستند که فعلاً کتاب مدون پیامبرشان در دست است اعم از این که آمیخته یا غیر خالص باشد. ولی بالاخره کتابی دارند. این است حقیقت وحدت ادیان.