اختلافات ظاهری است

گلهای راهنمایی جلد دوم دل چیست و خانه کیست اتحاد عاشق و معشوق

این اختلافات ظاهری و تلاش‌ها و مبارزات و جنگ و جدال‌ها و کشت و کشتارها هم تا وقتی است که در صحنۀ زندگی مشغول ایفای نقش‌اند و چون رفتند بین موادی که آنها را به وجود آورد هیچ نزاعی نیست و در باطن سراسر اتحاد است و وحدت.