امر شامل و کلی پروردگار

گلهای راهنمایی جلد دوم دل چیست و خانه کیست اتحاد عاشق و معشوق
زندگی دنیا مانند صحنه تئاتر است و افراد بشر مانند بازیگران صحنه. شاید به همین دلیل است که بشر آنقدر تئاتر را دوست می‌دارد زیرا آیینه زندگی اوست.

اینک سخن را کلی‌تر کنید، پایه را بالاتر برید به حقیقت نزدیکتر شوید تا بدانید جدایی بین عاشق و معشوق حقیقی در عالم نیست و در حقیقت همه عاشق‌ها و معشوق‌ها یکی هستند. قل الروح من امر ربی: بگو روح از امر پروردگار من است (الاسراء، 176). پس روح که سراسر عالم را فرا گرفته از امر پروردگار است. این سخن قرآن است و در آن تردیدی نمی‌توان کرد. این روح است که گردانندۀ عالم می‌باشد. همین روح الهی است که بنا به فرمایش قرآن در وجود آدمی به ودیعت نهاده شده (و نفخت فیه من روحی: از روح خود در آن دمیدم (حجر، 296 و ص 72). می‌دانیم که صفات الهی از ذات مقدسش جدا نیست و صفات عین ذات است و این اعتقاد درست است. جایی که صفات عین او است روح که امر اوست به طریق اولی جزء وی است. آیا تردیدی در این می‌توان کرد؟ آیا این سخن درست نیست؟