اتحاد عاشق و معشوق

گلهای راهنمایی جلد دوم دل چیست و خانه کیست