عشق ناپاک یعنی چه؟

گلهای راهنمایی جلد دوم دل چیست و خانه کیست عشق چیست و کدام است؟

آنها که عشق را تقبیح می‌کنند و به پاک و ناپاک تقسیم می‌نمایند مگر نمی‌دانند که آنچه بشر می‌کند از منابع درونی و نیرویی که در او از طرف خداوند به ودیعت نهاده شده سرچشمه می‌گیرد. چه تقصیری دارد که از طبیعت و غریزۀ ذاتی خود تبعیت کند؟ چه انگیزه‌ای برخورداری از هرگونه عشقی را به او آموخته و این حالات از کجا سرچشمه می‌گیرد؟ جز از طبع و فطرت اوست؟ فطرت را چه کسی جز خداوند آفریده است؟ فاقم وجهک للدین حنیفا فطره الله التی فطر الناس علیها تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم و لکن اکثر الناس لایعلمون (سورۀ روم، 30): پس روی خود را به سوی دین پاکیزه‌ای بگردان که مطابق با فطرت الهی است که مردمان را بر آن فطرت آفرید. تبدیلی در آفرینش الهی نیست. این است دین استوار ولی بیشتر مردم نمی‌دانند.