عشق به اصطلاح «حقیقی»

گلهای راهنمایی جلد دوم دل چیست و خانه کیست عشق چیست و کدام است؟

و اما اگر کسی از امور شهوانی و جسمانی پا را فراتر گذارد و به معنویات علاقه نشان دهد و وقت خود را در این راه صرف کند، تمرکز قوا را در این قسمت اعمال نماید و در عالم خلقت، در پدیده‌های آفرینشی فکر کند، راجع به آفریننده در اندیشه باشد، دستورات لازم را در عبادت به کار بندد، عشق او در این قسمت قوی و درخشنده می‌گردد و روز به روز پیشرفت می‌کند.