یک باطن و هزار صورت

گلهای راهنمایی جلد دوم دل چیست و خانه کیست عشق چیست و کدام است؟

عجب هم در این است که به قول حافظ شاعر بزرگ:

یک نکته بیش نیست غم عشق و این عجب از هر کسی که می‌شنوم نامکرر است

همیشه این سخن تازگی دارد هرچند که حقیقت آن یک نکته و یک مطلب واحد است.