عشق و عاشق یکی است

گلهای راهنمایی جلد دوم دل چیست و خانه کیست عشق چیست و کدام است؟

به همین لحاظ است که اگر فردی فی‌المثل در علم طبابت مشغول شود و تمام کوشش و توجه و علاقه خود را روی آن متمرکز سازد در حد سرشت شوق و علاقه و عشقش در آن فزونی می‌گیرد. اگر کسی در خلبانی عشق بورزد در همان قسمت قوی می‌شود و عشقش توسعه می‌پذیرد. در شناگری علاقه نشان دهد و تمرین کند و وقت مصرف نماید در همان کار پیش می‌رود و عشق می‌یابد منتها باید با مکانیسم مغزی و سرنوشت توارد داشته باشد.

خلاصه عشق و علاقه به هرچه تعلق گیرد و تمرین کند عشق در آن قسمت تجلی می‌نماید و سایر قسمت‌ها ضعیف می‌شود و بدون جلوه می ماند.