تقسیم در عشق نیست

گلهای راهنمایی جلد دوم دل چیست و خانه کیست عشق چیست و کدام است؟
دل را همه فلاسفه و ادیان خانه مهر و محبت می‌دانند. در اینجا طرز توزیع خون به وسیله قلب نشان داده شده است.

عشق را تقسیم به مجازی و حقیقی کرده‌اند. ولی این هم خلاف است زیرا هرچه هست جز یک عشق نیست. هرگونه عشقی امر خدا و دستور اوست. پس دو عشق نتواند بود. عشقی که به مخلوق می‌ورزد مگر مخلوق از کیست، مگر گل و بستان، پروانه و شمع و هرچه مورد حب قرار گیرد جز از خداست؟ مگر عشقی که باعث ایجاد نسل است جز ازدیاد مخلوق خدا و اجرای امر او است؟1

پانویس ها

  1. حضرت محمد (ص) فرمود: تنا کحوا تناسلو اباهی بکم الامم: ازدواج کنید و زیاد شوید تا بین امت ها بر شما فخر کنم. جای دیگر فرموده: هر کس ازدواج کند نصف ایمان را حاصل کرده است. باز می فرماید: هر کس که عزب بماند از من نیست.