خانه اتحاد و برادری

گلهای راهنمایی جلد دوم دل چیست و خانه کیست

این مرکز به انسان عطا شده تا خانه اتحاد، وحدت، دوستی، برادری، یکرنگی و نوع‌دوستی باشد و جایگاه عشق، صلح، صفا، برادری و مهر است. این مطلب واضح است و احتیاج به اثبات ندارد و هیچ عاقل متفکری آن را انکار نمی‌کند.