قواعد کلی است

گلهای راهنمایی جلد دوم وحدت عطیۀ الهی

این عمل که از جنبۀ دنیایی بررسی شد در امور کوچکتر هم صادق است و حتی در یک خانواده هم نمی‌توان به وسیلۀ اعمال زور و قدرت آرامش ایجاد نمود.