سپاسگزاری از کسب دانش

گلهای راهنمایی جلد دوم وحدت عطیۀ الهی

اینک می‌گویم که برای کسب آرامش و آسایش خیال، بشر نیاز به این دارد که از این حقایق آگاه شود و تا چه اندازه باید سپاسگزار حکمت نوین و وحدت نوین باشد که این دانستنی‌های بزرگ را در دسترس گذارده و چون اینها حقایق مثبته و اساسی عالم است که به امر و مشیت الهی آشکار می‌شود به زودی در سراسر جهان پخش خواهد شد و همۀ دانشمندان گیتی از آن استفاده خواهند برد و به السنۀ مختلفه در دسترس همگان قرار خواهد گرفت و این کار به مرور انجام می‌شود.

حکمت نوین و وحدت نوین که عطا و عطیۀ حق است این حقایق را به ما آموخت و نشان داد که صلح بین روح، اتم، عناصر و اجسام همه با هم چگونه است و نتیجۀ صلح آنها وحدت است که به مثابۀ آرامش کل می‌باشد. دیگر با چه کسی دعوا و نزاع داشته باشند.