اتحاد عناصر

گلهای راهنمایی جلد دوم وحدت عطیۀ الهی

یا این که فرض کنید عناصر که تشکیل اجسام را می‌دهند از اتحاد و اتفاق با یکدیگر دست بدارند و از در نزاع درآیند. وضع به چه صورتی خواهد رسید و تکلیف مخلوقات چه خواهد شد.

یا این که روح به جای همکاری با اجسام از در مخالفت درآید و اجزاء جسم را مانند سیاستمدار مدبری بر علیه هم تحریک به مبارزه و نفاق کند. تکلیف جسم بیچاره چه می‌شود؟

این بود نمونه‌هایی از یک عالم خیالی جنگ و نزاع و اگر حقیقت آن بر بشر آشکار گردد از ترس قالب تهی خواهد نمود. اما بایستی مطمئن باشد که چنین اختلاف و نزاعی نخواهد بود زیرا قانون مقدس خداوندی مقرون به نظم و ترتیب است و هیچ جای نگرانی نیست.