نظم کرات

گلهای راهنمایی جلد دوم وحدت عطیۀ الهی
عناصری که جسم را تشکیل می‌دهد با هم اتحاد و اتفاق کامل دارند. در بدن یک انسان هزاران میلیارد سلول و یاخته وجود دارد. در بالا تصویر یک سلول را مشاهده می نمایید.

فرض کنید نظم عجیب کرات عالم از بین برود و همان طور که بشر در حین جنگ نظم را بر هم می‌زند افلاک یعنی کرات سماوی از در جنگ درآیند و مسیر و مدار خود را بر هم زنند. آیا می‌توانید تصور کنید که برخورد کرات در فضای عالم و جنگ عظیم این موجودات آسمانی چه صورتی خواهد داشت؟