اتحاد دو عامل

گلهای راهنمایی جلد دوم وحدت عطیۀ الهی

گفتگوی ما در این مقاله از اتحاد بین جسم و روح است که خود مسأله بسیار مهم و اساسی است. صلح واقعی وقتی در عالم مستقر می‌گردد که بین این دو عامل و سایر عوامل خلقت صلح برقرار باشد. در عالم وجود بایستی روح و اتم و عناصر و جسم و همه‌چیز با هم در حال صلح و صفا باشند. اگر جنگ و نزاع و کدورتی در بین آنها باشد دنیای عجیبی پر از گرفتاری و بدبختی خواهیم داشت.