رفع سرگردانی

گلهای راهنمایی جلد دوم پایۀ وحدت بر عشق است
امواج رادیویی در همه جا پراکنده است ولی ما باید آلتی داشته باشیم و طول موج آن را میزان کنیم تا بتوانیم از آن امواج استفاده نماییم. محبت و لطف و نیروی الهی هم در همه عالم لایتناهی پر است و بایستی جسمی مناسب با طول موج روحی مناسب آنها را دریافت دارد.

پس این نکته نیز که فلاسفه این همه دنبال آن در تکاپو بودند روشن گردید. آنها می‌خواستند بدانند از چه راهی بشر به خداوند قادر متعال و مبدأ آفرینش اتصال پیدا می‌کند. در این نکته سرگردان بودند و حقیقت بر آنها روشن شده بود که چطور در بین افراد بشر گاه استعداد و لیاقت و صلاحیت اتصال به مبدأ و نزدیکی خدا پیدا می‌شود و گاه این استعداد به نظر نمی‌رسد. این است کلید حقیقت که قلب وقتی از آلایش‌ها و پندارها و افکار غلط و سوء‌ظن‌های بیجا و پندارهای باطل و خرافات شسته شد و عشق و محبت و دوستی و برادری در آن جای گرفت آمادگی اتصال به حق در آن به وجود می‌آید. در این حال حکم یک دستگاه رادیو گیرنده دارد که وقتی طول موج خود را بر سر ایستگاه معین گذارد امواج آن ایستگاه را می‌گیرد. از این تشبیه جالب عبرت گیرید: امواج رادیو در همۀ جو پراکنده است و اختصاص به محل معینی ندارد و بخیل نیست که در جایی باشد و در جایی نباشد. اما این وظیفۀ گیرنده است که طول موج خود را با آن مطابق سازد تا بتواند از آن امواج استفاده نماید. امواج عشق و محبت و الطاف ربانی هم در سراسر عالم پر است و هیچ نقطه‌ای در عالم نیست که از آن خالی باشد منتها وظیفه موجودات است که طول موج دل خود را با آن مطابق سازند یعنی قلب‌ها را پاک و صیقلی کنند تا آن انوار حقیقت را دریافت نمایند.
امید است برای خواستاران وحدت این سخنان مفید واقع شود.

ای فرزند، من قلب خود را در این وادی عشق پاک و صیقلی کردم و انتظار می‌برم شما هم به این دستور عمل کنید تا شاهد سعادت را در آغوش کشید.