نیروی شگرف عشق

گلهای راهنمایی جلد دوم پایۀ وحدت بر عشق است
گردش کرات به دور یکدیگر نشانی از عشق آنهاست. (در اینجا گردش عطارد را به دور خورشید مجسم نموده‌اند.)

این عشق است که بر همۀ فشارها و اذیت‌ها و ناراحتی‌ها غالب می‌شود. شما ببینید یک عاشق در راه معشوق چقدر زجر می‌کشد که حتی گاهی کارش به گریبان دریدن و خود شکستن می‌رسد، چه عذاب‌ها و رنج‌هایی را تحمل می‌کند، تمام مادیات و هستی خود را در این راه می‌بازد. از نام و شهرت و اعتبار و آبرو و حیثیت می‌گذرد. حتی عزیزترین چیزهای خود را که جان است در کف می‌گیرد که به معشوق برسد. ببینید عشق چه نیرویی دارد که قادر به این کارهای عظیم است. آیا ممکن است کسی این نیروی شگفت را از نظر دور ندارد و برای آن ارزش قائل نشود؟