عشق به جنس مخالف

گلهای راهنمایی جلد دوم پایۀ وحدت بر عشق است

یکی از مظاهر آن عشق به جنس مخالف است که از آن وحدت به وجود می‌آید. به این معنی که دو فرد که در ظاهر از هم جدا بودند، در اثر عشق به هم نزدیک شدند و تشکیل یک عائلۀ واحد دادند و بعداً هم اطفالی به وجود آمد، که تحت تکفل یک خانوادۀ یگانه هستند و سلسله‌مراتب این خانواده‌ها تشکیل جماعات داد. جماعات تشکیل کشورها و کشورها تشکیل جامعۀ کره زمین می‌دهد و به سلسله‌‌مراتب ادامه دارد تا به وحدت کل می‌رسد.