یار می‌آید

گلهای راهنمایی جلد دوم یک اعلام جهانی
بزرگان بشریت و پیامبران جز عشق به معبود لایزال چیزی در سر نداشتند و همه زندگی خود را فرع رضای حضرتش می‌دانستند. (در اینجا بونات نقاش حضرت ایوب نبی را در حال شکرگزاری و صبر در مصائب و دعا به درگاه پروردگار نشان می‌دهد.)

جهان بیمار را که محتاج طبیب است بایستی مژده داده که از این تحول شاهد سلامت را در آغوش خواهد کشید. وقتی ادغام و به هم پیوستگی حاصل گردد زیبایی حقیقی تجلی خواهد کرد زیرا این منبعی است که همۀ گل‌ها و گل‌رخان جرقه و ذره‌ای از قدرت و زیبایی آن است. از این رو شفایی پدید آمد و نجاتی به ظهور پیوست. الله اکبر. چه خوشی و چه مسرت و نشاطی.

این است مژده مسرت‌بخش واقعی برای جهان. ای عزیز من عاشق شدم و به عشق عالم پیوستم تو هم سعی کن زودتر به عشق عالم بپیوندی.