نیروی بدی یعنی چه

گلهای راهنمایی جلد دوم اتصال گذشته با حال

آیا در مقابل نیروی لایزال و بی‌حدود یزدانی که در عالم چیزی جز آن نیست و همۀ آن نیکویی و خیر محض است نیروی بدی و اهریمنی قدرت و توانایی اظهار وجود دارند؟ اینجا است که بایستی استغفار کرد. اگر خدا را می‌شناسیم و از قدرت او خبر داریم چطور جرأت می‌کنیم بگوییم در عالم چیزی برخلاف قدرت او و برخلاف تمایل او عمل کند. آیا این عجیب نیست که از یک طرف خدا را قادر و توانا و سرچشمۀ نیکویی‌ها و خیرها بدانیم و به زبان قدرتش را بی‌منتها بشماریم و از سوی دیگر معتقد باشیم که افراد بسیار کوچک ناچیزی از بشر (یعنی مخلوق یکی از ناچیزترین کرات عالم) و یا امثال این مخلوق برخلاف خواست خدا قیام نمایند؟

فکر کنید تا حقیقت را دریابید. این روش یاران وحدت است.

پس با لفظ بدی که در عالم بشری ما مصطلح است چه کنیم و آن را چگونه تعبیر نماییم؟ حقیقت این است لغت بدی که در حکم همان سایه‌روشن است از روی اضطرار و برای نمایش پشت و رو و رویه و آستر و جلوه‌های گوناگون هستی به وجود آمده و بهتر است همان اصطلاحی را که در مورد برق به کار می‌بریم تعمیم داده بدی را جنبۀ منفی امور و نیکی را جنبۀ مثبت بشماریم و این نکته را به خوبی در ذهن بسپاریم که هرچند ظاهراً این دو نیرو بر علیه یکدیگر کار می‌کنند اما این ضدیت ظاهری بیش نیست و نتیجه و مجموعۀ کار آنها مثبت و به نفع عالم است همان طور که چراغ‌های داخل ساعت به راست و چپ حرکت می‌نمایند ولی نتیجۀ آنها نشان دادن ساعت صحیح است. بنابراین هر چه در عالم هست جز نیکویی نمی‌توان نامی بر آن نهاد. جز خیر نمی‌توانیم ببینیم و نمی‌توانیم بشنویم.

چون همه چیز خیر است وحدت مذاهب جهان نیز خیر محض است. این است شعار وحدت نوین جهانی.