مهندس ناقص و کامل

گلهای راهنمایی جلد دوم هستی عالم از اوست خداشناسی
مهندسی که می‌خواهد کارخانه‌ای را به راه اندازد باید در رشته علمی خود کامل باشد (در اینجا مرکز کنترل خودکار الکترونیکی یک پالایشگاه را می‌بینید که با حداقل کارمند یک پالایشگاه بزرگ را اداره می‌کنند.

مهندسی که می‌خواهد کارخانه‌ای را راه بیندازد اگر در این رشته کامل نباشد نمی‌تواند کاری انجام دهد و کارخانه را به جریان افکند. کار او ناقص و نیمه‌تمام خواهد ماند یا پایانی برای کارش خواهد بود. اما وقتی علم او کامل باشد هر اندازه محصولاتی که به دستش ساخته می‌شود دوران عمر خود را طی کنند و فرسوده و خراب شوند باز هم محصولات دیگری می‌سازد و جریان کارخانۀ او مرتب ادامه دارد. همچنین اگر این مهندس نقصی در کار داشته باشد یا به یک ناتوانی بربخورد تا آنجا محصول را ساخته و از آن به بعد دیگر قادر به ادامه نیست.