تحولات غیر قابل احصاء

گلهای راهنمایی جلد دوم هستی عالم از اوست خداشناسی

تحولاتی که در همین یک مسئلۀ کوچک در عالم پیدا می‌شود قابل احصاء و شمارش نیست و نمی‌توان حدی برای آن معین کرد و گفت که وقتی به این تعداد رسید تمام می‌شود. اگر بگویم هزار مرتبه، صدهزار مرتبه، یک میلیارد، صد میلیارد بار گردش کند و تمام شود چنین نیست، پایان ندارد همان‌طور که ابتدا هم نداشت. اگر این تحولات پایان داشته باشد عالم هم پایان خواهد داشت ولی هیچ متفکری نمی‌تواند حتی در عالم خیال پایانی برای آن تصور نماید.