چراغ‌های سوسو زننده

گلهای راهنمایی جلد دوم هستی عالم از اوست خداشناسی
یک چراغ دیده‌بان دریایی که نور آن سوسو می‌زند.

برای این که متوجه شوید چگونه ذات خداوندی در عین حال که کامل است مخلوقات و موجودات که در دایره هستی او هستند تکامل می‌یابند برای روشن شدن ذهن مثالی می‌زنم: چراغ‌هایی است که نور خود را به طور متناوب بیرون می‌فرستد یعنی سوسو می‌زند مثل فانوس‌های قوی دیده‌بان‌های دریا یا چراغ پلیس. این چراغ در حدود خود نورش کامل است و نقصی ندارد ولی بنا بر مصلحت و انجام وظیفۀ معینی نور را بیرون می‌فرستد و دوباره جلو نور را می‌گیرد. چراغ در عین حال که کامل است برای انجام هدف و مقصدی نور را طوری می‌فرستد که از حالت نقص به سوی کمال رود و از کمال به طرف نقص و این عمل را متناوباً انجام می‌دهد در حالی که در باطن خود نور کامل دارد و در عین حال ماشینی که دارد سوسو می‌زند، همیشه در گردش و سیار است و در یک محل معین نیست. مثلی دیگر می‌زنم. البته مثال‌ها کوچک است ولی برای روشن شدن فکر ناچارم.