همیشه در حال حرکت

گلهای راهنمایی جلد دوم خدا نهان نیست
هرچه روح، هرچه جلوه و هر چه حرکت و گردش و جنبش در عالم دیده می‌شود از امر و فرمان خداوندی است (در اینجا مراحل گردش ماه به دور زمین به ترتیبی که علمای هیئت امروز دانسته‌اند نمایش داده شده است.)

نکتۀ عجیب در این است که این وجود آرام ندارد و یک لحظه بلکه کمتر از یک لحظه نمی‌تواند قرار گیرد و دائم در حال حرکت و تحویل و تحول است و اگر به موجودات بنگرید تحولات آنها را خواهید دید و اگر با حربۀ دانش موشکافی کنید، ساکن‌ترین اشیا را در حال غوغا و حرکت خواهید دید و اگر حرکت نباشد عالم تعطیل خواهد شد.

و اما مجموع این جلوه‌ها و مظاهر که در ظاهر مختلف و گوناگون به نظر می‌رسد جز یک واحد نیست که همان عالم وحدت است و اگر درست بنگرید عالم مجموعۀ ذات است که به صورت‌های گوناگون در هر آن و لحظه به شکلی جلوه‌گری می‌نماید و این جلوه و تحولات ذات پایان ندارد. همیشه بوده و هست و خواهد بود.