وحدت عالم

گلهای راهنمایی جلد دوم خدا و آفرینش

حالا که حقیقت واحد و خمیره و اشکال و تحولات همگی یک واقعیت هستند و می‌دانیم که حقیقتی جز تو در عالم نیست آیا این اشکال و خمیره جز قدرت تو چیزی هست؟ آیا آن ذراتی که جهان را تشکیل داده و آن جهانی که به لطف و دانش تو به وجود آمده و نام آن مخلوق است جز حقیقت دانش تو کیست؟

از این تفکرات دچار شگفتی شده‌ام. هرچه بیشتر می‌نگرم این نکته را بهتر می‌فهمم که غیر از تو چیزی و کسی نیست (لیس فی الدار غیره دیار) یا :

که جز او نیست در سرای وجود به حقیقت کس دگر موجود