درباره جلد دوم گل های راهنمایی

گلهای راهنمایی جلد دوم
سپیده دمید و جرس داد بانکبه تسبیح فرد و به فریاد بانک
خداوند یکتا و فرد فلکدر ادیان بود جملۀ مشترک
به یزدان سپاسم که کردم نصیببه پاکی ذات و به رحمت ادیب
به شکر خدایی که دادم به دستقلم با بیان در جهان نقش بست
ضمیرم درخشد به حکمت عیانبه عشق و به مهر و به رأفت بیان
به صلح و محبت به وحدت ندابه دین و به دانش فروغ و صفا
چه انسان چه حیوان جماد و نباتز وصلش پدیدار آمد حیات
به راهی برفتم که از فضل آنرسیدم به مطلب، شدم کامران
ره آورد گل‌ها شدم با خردکتابت نمودم، سخن پرورد
ریاحین سرسبز و باغ بهشتدر این جلد دوم کتابم نوشت
فروزانفر و حکمتی، زر ناببگفتم درخشنده‌تر ز آفتاب
چراغیست در پیش پای بشرکه تا مانده نورش به عالم اثر
گزینه کند حکمتم عاقلانبزرگان و دانشوران جهان
ستودند کارم به طرز ادبکبیران و روشن‌دلان با حسب
حقیقت‌شناسان راه صواببه نیکی بدانند قدر کتاب
کتابی نکو گر بماند ز کسبه گیتی بهین یادگاری است بس
کسی را نباشد سخن بر زبانکه نادیده استاد گوید بیان
ز لطف لطیف الطف جسم و جانکه گوینده گردید حشمت چنان
که وحدت به دوران گذارد اثرجهان و مکان و زمان سر به سر