بیست و دو نکته

گلهای راهنمایی جلد دوم

با کمال توقیر و ادب توجه خوانندگان ارجمند را به بیست و دو نکتۀ زیر معطوف می‌دارد. امید است مفید و مقبول افتد:

 1. قدرت و نیروی الهی بی‌ابتدا و بی‌انتها همیشه ساری و جاری است.
 2. سخن حق و حقیقت بذر تکاملی است که پاشیده می‌شود و به سوی اصل رهنمون است.
 3. باید برابر گردش زمان بذر پاشید و ثمرات آن را به یادگار برای آیندگان باقی گذارد.
 4. بنایی که در اثر خرافه و تصرفات جاهلانه و حوادث شکست برداشت باید با تعلیمات اصیل و صحیح اصلاح گردد.
 5. زندگی با دیانت و عشق، شوق، مهر، محبت، صلح و صفا به ما لبخند می‌زند و روح را تجلی می‌بخشد.
 6. اختراعات و اکتشافات تا با معنویات توأم نشود هیچگاه کامل نخواهد شد؛ زیرا مادیات و معنویات لازم و ملزوم و یک واحد مستقل در جهان به شمار می‌روند.
 7. سعادت بشر در اتحاد و اتفاق و یگانگی و مهرورزی است.
 8. عقل بی‌عشق و وحدت بی‌آرامش منفی است.
 9. امواج و سیاله‌های وحدت بعد ادیان را نزدیک و کوتاه می‌کند.
 10. اگر در جامعۀ خداپرست بدبینی در بین باشد باید داروی مهر و محبت و خوش‌بینی را به مخیلۀ آنها وارد نمود.
 11. اولین لازمۀ بزرگواری آدمیت در جهان امروز وحدت ادیان با صمیمیت و مودت است و بس.
 12. انسان برای همیشه زنده است و از مرگ (تحول) نباید ترسید.
 13. هرگاه درجۀ مهر و محبت در شما به حد کمال رسد یک وحدتی موزون و مسلمی خواهید بود و عامل زشتی بر شما غلبه نخواهد کرد.
 14. با تطهیر روحی و اخلاقی اول خود را باید اصلاح کرد، سپس درصدد اصلاح جامعه برآمد (آن هم باز انفرادی انجام می‌شود).
 15. هرگاه با اراده و با فعالیت و شجاعت توأم و قوی باشید، وحدت ادیان به زودی بر روی کرۀ زمین برقرار خواهد شد.
 16. پایگاه ترقی و تعالی انسانیت دانستن واحد بودن روح است که امر پروردگار توست. و جدایی ندارد، بشر هم بایستی یگانه بوده و جدایی نداشته باشد.
 17. تمرین و تلقین با نیکویی بهترین داروی رفع سوءظن و بدگمانی است.
 18. بهترین راه و چاره و خیر عالم بشریت در وحدت ادیان مستتر است و به عقاید خود ایمان دارم.
 19. تحول برای دریافت راستی مادیات و معنویات در هر عصر و زمان بجا و لازم است.
 20. مهر ادیان چون در کالبدها پیوند شود همیشه شاداب و ناگسستنی است.
 21. عقل سلیم و فکر موزون که صمیمیت و هماهنگی بشریت در آن باشد نور خدا است، سعادت و نیکبختی می‌آورد.
 22. ادیان باید با یک جهش فاصلۀ خود را به همدیگر نزدیک کنند و محیط دوستی ادیان را در سمینارها باید شکوفان کرد.