نظراتی دیگر از همگامان وحدت نوین جهانی در ایران

گلهای راهنمایی جلد اول

برادران زیر نسبت به بیانیه و عقیده وحدت نوین جهانی که در صفحه دوم این کتاب چاپ شده است نظراتی داده‌اند و عقیده خود را پس از امضای برگه همگامی با وحدت نوین جهانی و قبول نظارت آن اعلام داشته‌اند. شرح زیر گلچینی از نوشته‌های برادران بر برگه‌های همگامی است.