تلقی حقایق در نظر خردمندان

گلهای راهنمایی جلد اول خداوند و خلقت