از اتم لطیف‌تر

گلهای راهنمایی جلد اول خداوند و خلقت نوری که بشر تاکنون به ‌آن پی نبرده است

می‌دانیم که اتم پایان لطافت و ریزی مواد نیست. وقتی اتم هم تجزیه شود و لطیف و الطف گردد، به همان تناسب نیروی آن بیشتر می‌شود. وقتی باز هم تجزیه شود و لطیف‌ترگردد، میلیاردها میلیارد بار لطیف شود، قدرت و نیروی آن هم با سیر تصاعدی میلیارد‌ها میلیارد برابر بیشتر می‌شود.

آن گاه هنگامی که این مواد به نسبت بینهایت لطیف شود، به نسبت بینهایت هم نیرومند می‌گردد. علت نیروی بی‌پایان عالم و قدرت بی‌منتهای آن همین است. علت همین است که هرچه جسم سنگین‌تر و متکاثف‌تر باشد کم قدرت است و هرچه لطیف‌تر باشد توانائیش بیش می‌گردد. علت قدرت عظیم لایتناهی الهی همین حقیقت است. این است معنی: (ان الله علی کل شیئی قدیر، بقره، 20 و بسیاری از آیات) : خداوند بر هر کاری توانا است. اینجاست که یکی دیگر از حقایق عالم روشن وآشکار می‌گردد.