ازدیاد نیرو با لطافت

گلهای راهنمایی جلد اول خداوند و خلقت نوری که بشر تاکنون به ‌آن پی نبرده است
بمب های موسوم به پسر کوچک «لیتل بوی» و مرد چاق «فت من» که بر روی شهرهای هیروشیما و ناکازاکی افکنده شده و آن ها را یکسره ویران نمود.

این نکته بسی روشن است که هرچه جسم لطیف‌تر و کوچکتر گردد، نیروی آن بیشتر است. چنان که بمب اتمی به تناسب خود آنچنان نیروی شگرفی دارد. می‌دانید که بمب اتمی حجم کوچکی دارد و دو بمبی که در شهرهای هیروشیما و ناکازاکی افکنده شد ، حجم آن ها هر کدام به اندازه یک بره کوچک است.

هر ماده متراکمی که به این حجم تصور کنید، آنقدرها قدرت ندارد، اما این حجم ناچیز چنان قوی است که توانست یک شهر چند صدهزارنفری را زیر و رو سازد. چند صد هزارنفر را از بین برد یا لطمه رساند و ساختمان‌های محکم و بتون آرمه را ویران کند.